حمیدرضا باقری

جناب آقای حمیدرضا باقری
مدرس ویلن، ویلن آلتو ، پیانو ، سلفژ
و مبانی آهنگسازی :
فرم،هارمونی،کنترپوان،ارکستراسیون
کارشناس ارشد آهنگسازی دانشگاه هنر
همکاری با ارکسترهای متعدد به عنوان نوازنده
همکاری برای موسیقی تئاتر