معرفی ساز زهی سلانه
آلات موسیقی

معرفی ساز زهی سلانه

معرفی ساز زهی سلانه :سلانه، سازي است ابداعي، داراي دوازده سيم كه ساخت آن از روي  نمونه هاي قديمي بربط فعلي صورت يافته و صنعتگر

ادامه مطلب »