ما نیز همانند استاد بزرگ “شینی چی سوزوکی”
بر این باوریم که آموزشگاهی برپا کنیم که در آن کسی مردود نمی شود و می خواهیم جامعه ای بسازیم که در آن آدم هایی شادتر ، تواناتر ، انسان تر زندگی می کنند .
و در این جامعه بهتر هیچگاه آموزش خوب ، هیچ فردی را فراموش نمی کند . و در فکر ساخت فضایی بهتر برای زندگی همه ی انسان هاست .
و ما با عشق به همه زندگی میکنیم و فقط با این شیوه است که دنیا به زندگی کردنش می ارزد .

آموزشگاه موسیقی